تصویر ثابت

بهترین توبه، ترک معصیت است - مرجـع مطالـب فرهنـگی مذهبـی مرجـع مطالـب فرهنـگی مذهبـی